Smluvní podmínky Sportylot pro sportovce

účinné od 1. Května 2016, verze 05/16

Na Sportylotu máš ve třech krocích možnost (i) bez pocení objevit a zarezervovat různé zkušební lekce v různých sportovištích, (ii) zapotit se na těchto zkušebních lekcích a (iii) v případě, že najdeš to pravé sportoviště, pořídit si dlouhodobé členství či permanentku a potit se ve vybraném sportovišti dlouhodobě.

ÚVODNÍ INFORMACE

Pečlivě si prostudujte tyto všeobecné obchodní podmínky pro sportoviště (dále též jen „Podmínky“) účasti ve službě, která slouží sportovištím k získávání nových zákazníků prostřednictvím systému dostupného na stránkách www.sportylot.cz resp. www.sportylot.com a (dále jen „Portál Sportylot“).Portál Sportylot je provozován společností Sportylot, s.r.o., se sídlem Ocelářská 344/10, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ:04975413, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 256496 (dále jen „Sportylot“).

Sportylot dává registrovaným sportovcům (dále jen „Sportovci“) v partnerských sportovištích, jejichž seznam je uveřejněn na Portálu Sportylot (dále jen „Sportoviště“) možnost:

 1. rezervací dvou (2) zkušebních lekcí v období šesti (6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců (dále jen „Zkušební lekce“) v každém ze Sportovišť, a
 2. nákupu poukázek na členství, permanentky a jiné obdobné produkty Sportovišť (dále jen „Poukázky“).

Za platbu rezervací Zkušebních lekcí a nákupy Poukázek můžeš získat za určitých podmínek věrnostní kredity Sportylot (dále jen „Kredity“), které můžeš využít při dalších nákupech na Sportylotu.

REGISTRACE A UDĚLENÍ SOUHLASU

Sportovec

Portál Sportylot, jeho obsah a související produkty a služby jsou ti k dispozici, pokud jsi svéprávný a oprávněn uzavírat smlouvy (závazné dohody).

Prohlašuješ a zaručuješ, že:

 1. jsi plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo jsi zastoupen zákonným zástupcem,
 2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Sportylot, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, zejména tvoje jméno a příjmení,
 3. před zahájením užívání Portálu Sportylot ses důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumíš a souhlasíš s nimi.
Uživatel vstupem na Portál Sportylot.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

Registrace na stránkách Sportylot

Zaregistrovat se na stránkách Sportylot můžeš po stisknutí tlačítka „přihlášení/registrovat se“ v pravé horní části stránek Sportylot, následně volbou záložky „registrovat“ kde zadáš jméno, příjmení, e-mail a heslo a nakonec stisknutím tlačítka „registrovat se“. Následně můžeš provádět rezervace a nákupy na Portálu Sportylot. Registrace není zpoplatněna. Úspěšná registrace ti bude potvrzena zprávou zaslanou na zadanou emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedna fyzická osoba se může na stránkách Sportylot registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou emailovou adresou.

Rovněž je možné přihlásit se prostřednictvím Facebooku.

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby Sportylot v souladu s Podmínkami, trvá po dobu platnosti tvé registrace na stránkách Sportylot.

Registrací či provedením rezervace potvrzuješ, že jsi tyto podmínky četl, porozuměl jejich obsahu, nemáš k nim výhrady a vyslovuješ s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Tebou a Sportylotem.

Zrušení registrace

Můžeš kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na Portálu Sportylot, a to prostřednictvím emailu odeslaného na adresu zrusit@sportlylot.cz. Sportylot ti také může kdykoli bez dalšího upozornění zrušit registraci, pokud se odůvodněně domnívá, že člen porušuje tyto Podmínky. Sportylot si vyhrazuje právo ukončit tvojí registraci na Portálu Sportylot a znemožnit využívání rezervací zejména v případě, kdy opakovaně provádíš rezervace, aniž bys je uplatnil v příslušném Sportovišti. Za porušení těchto Podmínek se nepovažuje, pokud řádně zrušíš již provedenou rezervaci dle postupu v souladu s čl. 4 Podmínek.

Sportylot si rovněž vyhrazuje právo ukončit tvou registraci zejména v případech, kdy by ses snažil neoprávněně získat Kredity, jsi registrovaný pod neplatnou emailovou adresou, či jsi déle než 12 měsíců neaktivní / neprovedl jsi žádnou rezervaci.

Sportylot si rovněž vyhrazuje právo ukončit tvou registraci zejména v případech, kdy by ses snažil neoprávněně získat Kredity, jsi registrovaný pod neplatnou emailovou adresou, či jsi déle než 12 měsíců neaktivní / neprovedl jsi žádnou rezervaci..

Použití osobních údajů

Zpracování osobních údajů, jež poskytneš Sportylotu pro účely marketingu a zasílání akčních nabídek se řídí samostatným dokumentem „Pravidla ochrany osobních údajů“ dostupným na stránkách Sportylot.

POUŽITÍ PORTÁLU SPORTYLOT

Přístup, registrace a používání Portálu Sportylot jsou pro tebe bezplatné.

Sportylot není účastníkem smluvních vztahů mezi tebou a Sportovištěm. Sportylot nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z Poukázek ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou na základě nebo v souvislosti s Poukázkou.

Sportylot umožnuje prezentaci Sportovišť na Portálu Sportylot a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných tvojí osobou na Portálu Sportylot.

Sportylot neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Sportylot ani za případné nekalosoutežní jednání Sportoviště prostřednictvím Portálu Sportylot nebo porušení osobnostních nebo autorských práv Sportovištěm.

Sportylot nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Sportylot, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Sportylot.

Sportylot neodpovídá za škodu způsobenou Sportovci při realizaci přístupu a užívání Portálu Sportylot, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Sportylot, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Sportylot, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Sportovce.

Kliknutím na některé odkazy na Portálu Sportylot může dojít k opuštění Portálu Sportylot a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Sportylot si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Sportovce na Portál Sportylot.

Sportovec nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Sportovce do Portálu Sportylot/systému/webových stránek, který realizuje přenos z Portálu Sportylot třetím osobám.

JAK REZERVOVAT A RUŠIT ZKUŠEBNÍ LEKCE

Provedení rezervace

V případě, že je ve Sportovišti nabízena, Zkušební lekce je místo pro jednu osobu v určité skupinové lekci pořádané Sportovištěm (dále jen „Zkušební lekce“). Můžeš navštívit Zkušební lekci v konkrétním Sportovišti maximálně dvakrát (2) za období šesti (6) kalendářních měsíců.

Nezaručujeme dostupnost Zkušebních lekcí ve Sportovišti, např. z důvodu vyprodání.

Povinnost zrušit rezervaci

V případě, že se nemůžeš dostavit na rezervovanou Zkušební lekci, je tvou povinností učinit potřebné kroky k jejímu zrušení. Na vrácení uhrazené částky za Zkušební lekci se uplatní níže uvedená pravidla.

Bezplatné Zrušení Rezervace více než 24 hodin před Zkušební lekcí

Sportovec může rezervaci zrušit do čtyřiadvaceti (24) hodin před začátkem Zkušební lekce. Za toto zrušení bude Sportovci navrácena plná cena Zkušební lekce.

Zrušení Rezervace 24 – 12 hodin před Zkušební lekcí

Za zrušení rezervace v době mezi čtyřiadvaceti (24) a dvanácti (12) hodinami před začátkem Zkušební lekce bude Sportovci navrácena jedna polovina (1/2) ceny Zkušební lekce a to ve formě Kreditů, které budou připsány na Účet Sportovce.

Zrušení Rezervace 12 a méně hodin před Zkušební lekcí

Za zrušení rezervace v době od dvanácti (12) hodin před začátkem Zkušební lekce nebude uhrazená částka navrácena vůbec.

PRODEJ POUKÁZEK NA PRODUKY SPORTOVIŠŤ

Některá Sportoviště nabízejí na Portálu Poukázky na své Produkty. Na Poukázce na Produkt, který zakoupíš na Portálu Sportylot ti bude vygenerován identifikační kód, který sdělíš ve Sportovišti. Na základě této Poukázky získáš ve Sportovišti příslušný Produkt. Sportylot nezaručuje dostupnost jednotlivých Poukázek resp. Produktů, tyto jsou dostupné do vyprodání. Spotylot si vyhrazuje právo aby byly Poukázky z Portálu Sportylot kdykoliv smazány.

Zakoupené Poukázky, které nebyly vyzvednuty, zůstávají v platnosti. V případě, že přestane existovat Produkt, na který byla Poukázka určena, poskytne ti Sportoviště obdobný nebo lepší Produkt, než který byl na tebou zakoupené Poukázce, jinak máš právo odstoupit od smlouvy. Pro odstoupení platí pravidla uvedená níže.

V případě mimořádných okolností, pro které budeš potřebovat zrušit zakoupené Poukázky kontaktuj Sportylot přímo na sportovci@sportylot.cz.

JAK ZAPLATÍŠ?

Metody platby

Za Zkušební lekce dle čl 4 a za Poukázky dle čl. 5 můžeš platit kreditní kartou prostřednictvím platební brány Braintree provozované společností PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie S.C.A. (informace z databáze ČNB najdeš ZDE a na www.braintree.com), případně dalšími způsoby platby, jsou-li nabízeny na Portálu Sportylot.

Jsi zodpovědný za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosím, ujisti se, že všechna pole jsou vyplněna a že všechny údaje jsou přesně zadány. Sportylot není zodpovědný za neprovedené platby, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací.

KREDITY, KTERÉ OD NÁS DOSTANEŠ ZA VYUŽÍVÁNÍ SPORTYLOTU

Obecně o kreditech

Na Kredity máš nárok jen podle podmínek uvedených níže a případně dalších pravidel uveřejněných na stránkách Sportylot. Sportylot může tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Nemůžeš požadovat proplacení Kreditů v penězích.

Jak získáš kredity

Kredity můžeš získat za (i) platby provedené za rezervace Zkušebních lekcí podle čl. 4 a za (ii) nákup Poukázek podle čl. 5.

Za platby za rezervace od nás dostaneš deset procent (10%) z uhrazené částky a Kredity ti budou připsány na Účet Sportovce okamžitě po provedení platby.

Za nákup Poukázek od nás dostaneš pět procent (5%) z ceny Poukázky a kredity ti budou na účet připsány nejpozději do okamžiku, kdy uplatníš Poukázku ve Sportovišti, které nám potvrdí, že jsi převzal zakoupený Produkt.

Jak využiješ kredity?

Kredity je možné použít pouze při platbě za rezervaci Zkušebních lekcí. V případě, že Kredity použiješ, nedostaneš za tuto jednotlivou platbu nové kredity podle čl. 7.2.

Jak dlouho kredity platí a kdy ti je smažeme?

Platnost Kreditů je maximálně jeden (1) rok od data připsání Kreditu na tvůj Účet Sportovce. Sportylot si vyhrazuje právo zkrátit platnost Kreditů podle uvážení, ale dá ti o tom včas vědět.

PRÁVA A POVINNOSTI SPORTOVCE

Povinnosti Sportovce

Jsi povinen při užívání Portálu Sportylot dodržovat právní předpisy a jsi povinen vždy respektovat práva Sportylot i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zejména nesmíš:

 1. užívat Portál Sportylot v rozporu s těmito Podmínkami,
 2. komerčně užívat kterékoli části Portálu Sportylot způsobem způsobilým poškodit Sportylot a nebo Sportoviště,
 3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Sportovců,
 4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Sportylot, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Sportylot,
 5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Sportylot. Portál Sportylot je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Sportovců nebo Sportylotu a který je v souladu s jeho určením.
Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, se zavazuješ, že

nebudeš používat Portál Sportylot, pokud by jeho použitím ze tvé strany došlo k porušení právních předpisů,

Osoba Spotřebitele a Poučení Uživatelů-Spotřebitelů o Právu Odstoupit od Smlouvy

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako "Spotřebitel"). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Sportoviště.

Pokud se kvalifikuješ jako Spotřebitel, nemůžeš v případě služeb poskytovaných Sportylotem odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly plněny s tvým předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Sportylot ti před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemáš právo na odstoupení od smlouvy,

Jsi oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Sportoviště poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž v takovém případě musíš odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co ses o porušení smlouvy dozvěděl.

Odstoupíš-li bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Sportoviště l s plněním na základě tvojí žádosti začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíš Sportovišti poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradíš Sportovišti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíš o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Sportylot nebo Sportoviště formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.

Reklamace

V případě, že se domníváš, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají Podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit v provozovně konkrétního Sportoviště nebo u Sportylotu, a to e-mailem zaslaným na adresu sportoviste@sportylot.cz, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Při uplatňování reklamace jsi povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně jsi povinen předložit doklad o poskytnuté službě. Reklamaci vyřídí Sportoviště případně Sportylot v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOST

Omezení Odpovědnosti

Sportylot nenese odpovědnost a nečiní žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k:

 1. spolehlivosti, kvalitě či dostupnosti služeb Portálu Sportylot;
 2. přerušení, nedostupnosti, výpadku nebo jiného omezení v přístupu k Portálu Sportylot;
 3. smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo komunikace přenášené či spravované v rámci Portálu Sportylot, a to z jakýchkoliv důvodů;
 4. poskytnutí relevantních a přesných informací ze strany Sportovišť;
 5. ztrátě hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či k Účtu Sportovce třetím stranám.
 6. případným sporům Sportovce se Sportovištěm, vyřízením a vyřizováním reklamací mezi Sportovcem a Sportovištěm.
Sportylot se zříká všech prohlášení a záruk, ať už výslovných, nepřímých či zákonných, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách. Sportovec souhlasí s tím, že veškeré riziko vyplývající z využívání služeb je výhradně odpovědností Sportovce do maximální možné míry povolené zákony.

Omezení Odpovědnosti za Škodu

Sportylot neodpovídá za nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, sankční nebo následné škody, včetně ušlého zisku, ztráty dat, osobní újmy či škody na majetku v souvislosti s využitím služeb či jinak z nich vyplývající, a to ani, když byl Sportylot na možnost takové náhrady škody upozorněn. Sportylot neodpovídá za jakékoli náhrady škody, závazky či ztráty vyplývající z: (i) využití služeb Sportovcem či spoléhání se na služby nebo nemožnosti Sportovce využít služby; nebo (ii) jakékoli transakce či vztahu mezi Sportovcem a Sportovištěm, a to ani, když byl Sportylot na možnost takové náhrady škody upozorněn. Sportylot neručí za zpoždění či neprovedení plnění z důvodu, který není pod přiměřenou kontrolou Sportylotu.

PORTÁL SPORTYLOT

Obsah stránek Sportylot

Sportylot vyvine maximální úsilí k tomu, aby obsah Portálu Sportylot byl vždy aktuální a přesný, nicméně může se stát, že se vyskytnou chyby či nepřesnosti, za které se předem omlouváme.

Na Portálu Sportylot může být rovněž zobrazena propagace služeb či produktů Sportylotu, Sportovišť či jiných smluvních partnerů Sportylot.

Sportylot si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny a úpravy Portálu Sportylot bez upozornění, kdykoli to bude považovat za vhodné.

Autorská práva

Sportylot je vlastníkem Portálu Sportylot. Portál Sportylot je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Sportylot vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Sportylotu, tedy k Portálu Sportylot.

Obsah Portálu Sportylot nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Sportylot předem souhlas.

Odkazy na jiné webové stránky

Sportylot nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové stránky subjektů odlišných od Sportylot, tj. zejména Sportovišť, umístěných na Portálu Sportylot, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněné na jiných internetových stránkách.

Google analytics, Cookies

Chtěli bychom tě upozornit na to, že Portál Sportylot používá službu internetových analýz Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které budou uloženy v tvém počítači a umožňují provedení analýzy, jak používáš internetovou stránku. Informace o tom, jak používáš tuto internetovou stránku získané prostřednictvím cookies (včetně IP adresy) budou přeneseny na server Google v USA a budou zde uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení tvého používání internetové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na internetové stránce pro provozovatele internetové stránky a k dalšímu zlepšování poskytovaných služeb spojených s používáním internetu. Google může popřípadě tyto informace také poskytnout třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany tyto informace zpracovávají na základě zakázky ze strany Google. Google v žádném případě neuvede do souvislosti tvou IP adresu s ostatními údaji. Můžete odmítnout cookies Google-Analytics ve Vašem prohlížeči. Tak můžeš uplatnit své právo odmítnout pořizování, zpracování a používání dat ze strany Google Analytics s účinností do budoucnosti. K tomuto účelu si můžeš nainstalovat deaktivační doplněk pro prohlížeč od Google Analytics. Tím zamezíš tomu, aby Google Analytics ukládal informace o návštěvách internetové stránky, upozorňujeme tě však na to, že v tomto případě možná nebudeš moci plně využívat všechny funkce Portálu Sportylot. Další informace a odkazy na stažení a instalaci tohoto deaktivačního doplňku neležn zde.

Tato internetová stránka používá stejně jako mnoho jiných internetových stránek i takzvanou technologii cookies, prostřednictvím níž se ukládají některé informace o profilu návštěvníka a používání Portálu Sportylot. Sportylot nepořizuje v této souvislosti žádné údaje ve vztahu k osobě uživatele a jeho způsobu používání naší internetové stránky. Registrované informace budou použity pouze k tomu, aby byl přístup na Portál Sportylot z hlediska uživatele stále atraktivní.

Podněty, zpětná vazba

V rámci závazku k neustálému zdokonalování našich služeb vítáme ve Sportylotu tvoje názory a podněty týkající se našich služeb, Portálu Sportylot, nebo kterékoli součásti Podmínek. Názory a podněty zasílej prosím na barbora@sportylot.cz.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že mezi tebou a Sportovištěm nebo Sportylotem dojde ke vzniku sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit dohodou mezi tebou, Sportovištěm a případně Sportylotem, můžeš podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Změny Podmínek

Sportylot může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Sportylot tě informuje o změně Podmínek na Portálu Sportylot, případně jiným vhodným způsobem tak, aby ses s aktuálním zněním podmínek mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu Sportylot.

Právo

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Sportylot nebo Aplikací se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Sportylot uskutečněno.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek.

Účinnost

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. května 2016.
Datum poslední aktualizace: 1. května 2016
Sportylot, s.r.o.